Föreningen

Omställningsnätverket

Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. Vi håller kurser, sprider information och goda exempel, nätverkar och ordnar en årlig konferens. Vi har funnits sedan 2013 och är en del av det globala Transition Network. Tillsammans bygger vi alternativen!

Arbetsfält och metoder

Omställningsnätverket är en nationell förening som samlar omställningsrörelsen i Sverige. Omställningsrörelsens arbetsfält och metoder innefattar bland annat:

Hållbara matsystem – Omställningsrörelsen jobbar aktivt för att bygga hållbara matsystem underifrån, med byggstenar som tillsammansodlingar, samförsörjningsgrupper, matvärn, inköpsföreningar, kompostkooperativ, andelsjordburk, initiativ inom agroforestry, tillsammansjordkällare, skogsträdgårdssystem och regenerativa bönder. Matberedskap, ökad självförsörjningsgrad, produktionsmetoder som binder kol och ökar biologisk mångfald, procumenter, fler i matproduktionen och närmare kontakt mellan producenter och konsumenter är nycklar för framtiden.

Demokratiserade och decentraliserade energisystem – Frågan om energiomställning har blivit polariserad och politiserad. Vi tror på större lokalt ansvar för de egna energibehoven, lokala energigemenskaper i många olika former inte minst kring energieffektivisering, lokala energidialoger där utbyggnad baserad på tidig dialog och lokala visionsprocesser, snarare än reaktiva processer med protester sent i processen. Decentraliserade energisystem med möjlighet till lagring och ödrift är en viktig pusselbit för resiliens.

Kollaborativ, cirkulär och lokal ekonomi – Delandekultur och kollaborativa verksamheter, återbruk och cirkulära system, stärkt lokal förankring i ekonomin bygger både ekologisk och social hållbarhet, samt resiliens i ekonomin. Omställningsnätverket vill underlätta och sprida kunskap om verksamheter som underlättar att dela, ge, återbruka och låna av varandra via gratisbutiker, cykelkök, verktygsbibliotek, solidariska kylskåp med mera. Kollaborativ ekonomi bidrar också med en jämlikhetsaspekt och att nå svaga grupper.

Socialt och idéburet byggande – Omställningsrörelsen jobbar med sociala och idéburna processer kring bostäder och platsutveckling. Vi stärker byar och lokalsamhällen, jobbar brett med socialt och idéburet byggande så som ödehusrörelse, bogemenskaper, bystärkande, landsbygdsutveckling, byggemenskaper, tiny houserörelse, ekobyar, tillsammans- och självbyggeri, återbruk av byggmaterial etc. Vi måste ta vara på de bygda resurser och de byggmaterial som redan finns. Vi behöver mer människor på landsbygden. Bostäder och platser behöver byggas och formas av de människor som lever där.

Lokala gemenskaper och social hållbarhet – Alla omställningsrörelsens verktyg handlar också om att bygga lokala relationer som minskar ensamhet, skapar mening, ger många människor som annars inte hittar sin plats en möjlighet att vara med och vara viktiga. Verktygen har kapacitet att bygga broar mellan sociala grupperingar och utjämna ojämlikhet, samt stärka beredskapen genom att det finns ett grundsammanhang där man är van att hjälpas åt som kan mobiliseras i händelse av kris.

Medborgardriven kollektivtrafik – Omställningsrörelsen stödjer aktivt initiativ som jobbar med medborgardrivna inititativ för att samåka, samtransportera och samäga fordon, samt minska användningen av fossila bränslen i transportsektor. Detta kan vara genom lokala skjutsgrupper, bilpooler, elcykelpooler, elbilar som lokal energilagring, sambeställning av varor, ökat lokalt återbruk som minskar transportbehov etc.

Inre omställning – Omställningsnätverket erkänner vikten av inre processer för yttre förändring. Hur våra värderingar, världsbilder, erfarenheter och föreställningar driver våra beteenden. Detta måste tas i beaktande i såväl individuell omställning som kollektiva processer. Vår relation till naturen och ekosystemen är central, likväl som vår relation till oss själva och varandra. Omställningsnätverket jobbar aktivt med metoder för att nå och aktivera denna dimension av omställningen.

Medskapande metoder och djupdemokrati – Omställningsnätverket jobbar konsekvente med medskapande metoder och fördjupad demokrati för att driva omställningen framåt. Stor samhällsomvandling måste vara förankrad för att fungera. Medskapande metoder gör omställningen deltagarägd, mer kreativ och rolig, bättre för att fler perspektiv vävs in i lösningarna. Permakulturprinciper om att samma lösning ska adressera flera problem samtidigt är viktig.

Beredskap och resiliens – Hållbarheten i ett samhälle kan mätas i dess förmåga att stå emot och ta sig igenom kriser. Alla Omställningsnätverkets verksamheter syftar till att öka samhällets förmåga till beredskap och resiliens. Medborgare med agens, decentraliserad försörjningskapacitet, lokal organisering som kan lösa lokala behov. Decentraliserad organisering, med social sammanhållning inom ramen för planetens gränser är ett av de främsta verktygen för en framtida mer instabil värld.

 

Styrelsen för omställningsnätverket 2023-2024

PERNILLA FOGELQVIST, JÄRNA

ARCI PASANEN, GÖTEBORG

Visionär berättare, tonårsmamma och emellanåt praktiserande helig dåre. Bor på Hisingen Island i tiny gemenskapsby med tiny house, barn och katter. Knarkar skog, kor och ståuppkomik. Tror på Krishna mer än mycket annat.

FREDRIKA TIDERMARK, STOCKHOLM

Stadsodlare, ekollonsamlare, hobbyslöjdare och filosof – i väntan på att ta sig ut från Stockholm och äntligen bli skogstokig på riktigt.

Michelle Söderman, Kalmar

Henrik Andersson, Uppsala

Nationella arbetsgrupper

Förutom styrelsen har vi ett antal arbetsgrupper som koordinerar arbetet nationellt.

Ekonomi och finansiering – bygga ekonomiska resurser och undersöka möjliga vägar till finansiering. Sammankallande: Elinor Askmar

Kommunikation – ansvarar för Omställningsnätverkets kommunikationskanaler som webb, nyhetsbrev och sociala medier. Sammankallande: Arci Pasanen och Amanda Martling

Admin – hjältarna som gör omställningen smidig! Medlemssystem mm. Sammankallande: Jesaia Lowejko

Rörelsebyggarna – fokus på ökad mångfald i rörelsen och att bygga strategiska samarbeten och partnerskap. Sammankallande: Mårten Pella och Sofi Håkansson.

Mötesplatser – fokus på hur vi som rörelse möts under året mellan omställningskonferenserna. Sammankallande: Eva Sanner

Inre omställning – att hålla den inre omställningen vid liv genom inspiration, tipsa om kurser osv. Sammankallande: Martin Olsson

En del av en internationell rörelse

Omställningsnätverket är en del av internationella Transition Network som samlar mer än 1000 lokala omställningsinitiativ i över 50 länder. 

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

9 + 6 =