BLOGG

Artiklar

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket

Medlemmarna kallas till 2015 års stämma.
Tid: klockan 13:00 -15:00 den 8 november 2015
Plats: Hotell Fjällsätra, Undersåker

Anmälan: Läs om omställningskonferensen här

Dagordning

• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av person att justera protokollet
• Godkännande av dagordning
• Fastställande av röstlängd
• Årsmötets behöriga utlysande
• Styrelsens berättelse om ekonomi och verksamhet
• Revisorns berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse för nästa period
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Motioner och styrelseförslag (finns inga)
• Medlemsavgiftens storlek
• Övriga frågor
• Mötets avslutande

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

25 oktober, 2015

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

14 + 2 =